Thursday, 25 August 2016

MENCARI KESEMPURNAAN DIRI

Assalamu'alaikum wwt.


Dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini yang bersifat sementara, kita perlu mencari bekal untuk dibawa pulang ke negeri yang kekal abadi iaitu negeri akhirat. Justeru, kita mencari dan melengkapkan ilmu zahir (syariat) dan ilmu batin (ma'rifat) supaya kita kenal Diri dan kenal Allah. Tulisan ini adalah lanjutan daripada penceritaan tentang asal usul manusia yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk mencari jalan pulang. tulisan ini dirujuk daripada buku berjudul“Sirrul Asrar” karangan As-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani yang diterjemah oleh K.H. Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Semoga Allah merahmati mereka.

Dua Macam Ilmu

Ada dua macam ilmu yang diturunkan kepada kita , iaitu:
  • Ilmu zahir, yakni syariat.
  • Ilmu batin, yakni ma'rifat.


Syariat untuk jasad kita dan ma'rifat untuk batin. Kedua-duanya harus dipadu dan dari perpaduannya membuahkan hakikat, seperti halnya pohon dan daun yang menghasilkan buah Sebagai mana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20: "Dia membiarkun dua lautan mengatir yang keduanya kemudian bertemu, antara kcduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing”

Dengan ilmu zahir sahaja manusia tidak akan mencapai hakikat dan tidak akan sampai pada inti tujuan ibadah. Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan oleh perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah-Ku”

Yang dimaksudkan dengan ibadah disini ialah ma'rifat. Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadaNya tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Ma'rifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati dengan terus berupaya membersihkannya sehingga manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam dan tertutup di dalam rasa di lubuk hati Firman Allah dalam Hadits Qudsi:
"Aku adalah 'Kanzun Mahfiyyan' (yang terpendam dan tertutup). Aku ingin ditemukan dan dikenali. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenal-Ku”

Maka jelaslah bahawa tujuan pencipta manusia adalah agar manusia ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu ada dua macam, iaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Ma'rifat sifat adalah tugas jasad didunia dan akhirat (di alam Lahut, sejak manusia hidup di dunia), sebagaimana Firman Allah: "Kuperkuat manusia dengan ruh Al-Qudsi” (Surah Al-Baqarah ayat 87)

Seluruh manusia dalam dirinya mempunyai ruh Al-Qudsi. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat hanya dapat dicapai dengan perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin Rasul bersabda: "Ilmu itu ada dua macam. Pertama: Ilmu lisan, sebagai hujjah Allah dan hamhanya. Kedua: Ilmu batin yang hersumber di lubuk hati. Ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah”

Mula-mula manusia memerlukan ilmu syariat agar badannya mempunyai kegiatan dalam mencari ma'rifat pada ma'rifat sifat, iaitu darajat. Kemudian memginginkan ilmu batin agar ruhnya mempunyai kegiatan untuk mencapai ma'rifatnya pada ma'rifat zat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tariqat. Hal ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan keinginan nafsu walaupun terasa pahit dan melakukan kegiatan ruhaniyyah dengan tujuan mencapai ridha Allah serta bersih dari riya' (ingin dipuji orang lain) dan 'sum'ah' (mencari kemasyhuran). Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110: "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam berihadah kepada tuhannya”

Yang dimaksudkan dengan alam ma'rifat adalah alam lahut, iaitu negeri asal tempat diciptakannya ruh Al-Qudsi dalam wujud terbaik. Yang dimaksudkan ruh Al-Qudsi ialah hakikat manusia yang disimpan di lubuk hati; keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin dan mudawamah (mengamalkan dengan terus menerus) kalimat "La Ilaaha lilallah". Pertama dengan lidah fisiknya, kemudian bila hatinya sudah hidup beralih dengan lidah hatinya. Ahli Tasauf menamakan ruh Al-Qudsi dengan sebutan "Tiflul Ma'ani” (bayi ma'nawi) kerana ia dari ma'nawiyah qudsiyyah'.

Tiflul Ma’ani

Pemberian nama tiflu! ma'ani' didasarkan kepada;
  • la lahir dari hati, seperti lahirnya bayi dari rahim seorang ibu dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa.
  • Dalam mendidik anak-anak tentang ke-Islaman, ilmu yang didahulukan adalah ilmu ma'rifat. Begitu pula bagi bayi ma'nawi ini.
  • Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahiriyah Begitu pula bayi ma'nawi, ia bersih dari syirik (menyekutukan Allah) dan ‘gaflah' (lupa kepada A llah).
  • Perumpamaan bayi ma'nawi merupakan gambaran kesucian kerana anak-anak lebih banyak yang suci daripada yang lainnya Oleh kerana itu bayi ma'nawi terlihat dalam mimpi dengan rupa yang indah dan tampan.
  • Ahli syurga disifati dengan sifat anak-anak, sebagaimana firman Allah "Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap mudanya(Surah Waqi'ah 17). Firman Allah "Anak-anak muda melayani mereka, bagai mutiara yang terpendam” (Ath-Thur: 24 ).
  • Kerana bayi ma'nawi itu halus dan suci.
  • Penggunaan nama 'tiflul ma'ni’ adalah 'majazi 'ditinjau dari kaitannya dengan badan, ia berwujud seperti rupa manusia, juga kerana manisnya bukan kerana kecilnya: dan dilihat dari awal adanya. Ia adalah manusia hakiki kerana dialah yang berhubungan langsung dengan Allah, sedangkan badan dan ruh jasmani bukan mahramnya bagi Allah berdasarkan Hadits Nabi saw; 'Aku punya waktu khusus dengan Allah; malaikat terdekat, nabi dan rasul lidak akan dapat memilikinya' Yang dimaksudkan dengan malaikat terdekat dalam hadits tadi adalah ruh ruhani yang diciptakan di alam Jabarut, seperti halnya malaikat dapat masuk ke alam Lahut Sabda Nabi saw.: 'Allah memiliki syurga yang tanpa bidadari dan istana serta tanpa madu dan susu. Kenikmatan di syurga itu hanya satu, iaitu melihat zat Allah'. Hal ini dijelaskan dalam AJ-Quran: ' Wajah-wajah (orang-orang Mu mm) pada hari itu berseri-seri' (Al-Qtyamah :22). Juga dijelaskan dalam Hadits Nabi saw 'Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu, seperti kamu melihat sinar bulan purnama'. Bila malak jasmani, yakni segala sesuatu selain ruh Al-Qudsi masuk di alam Lahut, maka pasti akan terbakar.

Ulasan:

Tulisan yang tersebut di  atas tadi merupakan fahaman metafizika yang melampaui pemikiran zahir manusia. Untuk memahami maksud tersebut, memerlukan ilmu dan panduan daripada guru yang arifbillah (kenal Allah). 

Sekian, jumpa lagi.
Post a Comment