Friday, 26 August 2016

KEMBALINYA MANUSIA KE TEMPAT ASAL

Assalamu’alaikum wwt..

Manusia terdiri dari dua bahagian, iaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah bahagian manusia yang umum, sedangkan rohani adalah bahagian manusia yang khusus. Kembalinya bahagian manusia yang umum ke tempat asalnya disebut 'darajat' kerana mengamalkan ilmu Syariat, Tariqat dan Ma'rifat. Rasul bersabda; "Hikmah yang mencakup adalah mengenal Allah bila dilakukan tanpa riya' dan sum 'ah”

Darajat ada tiga tingkatan , iaitu:
1- Syurga di alam Mulki, iaitu Jannatul Ma 'wa
2- Syurga di alam Malakut , iaitu 'Jannatul Na 'im
3- Syurga di alam Jabarut , iaitu 'Jannatul Firdaus'.

Ini adalah kenikmatan jasmani. Jasmani tidak akan sampai kepada alamnya kecuali dengan tiga ilmu, iaitu Syariat, Tariqat dan Ma'rifat. Nabi bersabda: “Hikmah yang mencakupi adalah mengenal Allah dan mengamalkannya”

Oleh kerana itu Rasul berdoa: 'Ya Allah, tunjukilah kami bahawa yang henar adalah henar dan beri kemampuan mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami hahawa yang salah itu salah dan berikan kemampuan menjauhinya’

Sabda Nabi: 'Barangsiapa yang mengenal dirinya dan lawannya, bererti dia mengenal Tuhannya dan mengikutinya’

Kembali dan sampainya bahagian manusia yang khusus (ruhani) adalah Qurbah' dengan sebab mengamalkan ilmu Hakikat, yaitu Tauhid di alam Qurbah, iaitu alam Lahut. Pencapaian alam ini disaat  ia hidup di dunia, kerana sesuatu yang ia biasakan dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan bilamana tidur, hati akan menemukan peluang untuk kembali ke negeri asalnya secara menyeluruh atau sebahgian Firman Allah dalam surah Az-Zumar ay at 42: "Allah memegang jiwa (orang) ketika mati-nya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum man diwaktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan”

Oleh kerana itu Nabi bersabda: 'Tidurnya seorang Alim lebih besar pahalanya daripada orang bodoh ‘ iaitu orang yang telah hidup hatinya dengan cahaya Tauhid dan dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara.

Firman Allah dalam Hadits Qudsi;
"Manusia adalah rahsia-Ku dan Aku adalah rahsia manusia”

Allah berfirman dalam Hadits Qudsi;
"Ilmu batin adalah rahsia diantara rahsia-Ku. Aku jadikan di dalam hati hamha-hamba-Ku dan tidak ada yang menempatinya kecuali Aku”

Firman Allah;
"Aku ini berada pada sangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Bila dia mengingat-Ku pada hatinya, Aku pun mengingat-nya pada zat-Ku. Dan bila dia mengingat-Ku pada suatu kumpulan, maka Aku pun akan mengingati-nya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada-nya”

Yang dimaksud dengan Hadits ini adalah manusia pada wujud manusia, iaitu di alam ‘tafakur'.
Nabi s a w. bersabda: "Tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah setahun”

Sabda Nabi s a w.; "Tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 70 tahun, daripada ibadah seribu tahun”

Maksudnya ialah manusia yang berfikir dalam maslah-masalah ‘Furu’ (cabang), maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah setahun. Berfikir untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh  Allah dalam ibadah dan berfikir tentang aturan-aturan ibadah wajib,maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berfikir tentang ma'rifat kepada Allah, maka nilai tafakurnya daripada beribadah seribu tahun.

Sayyid Yahya bin Muadz Ar-Razi berkata: 'Seorang wali adalah wewangian Allah di bumi’. Orang-orang yang benar akan mencintainya. Wewangiannya akan sampai pada hatinya dan timbullah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya. Ibadahnya semakin meningkat sesuai dengan keadaannya masing-masing dan sesuai dengan kefanaannya, kerana bertambahnya qurbah tergantung pada bertambahnya fana. Seorang wali adalah seorang yang fana (melebur diri) dalam keadaannya dan yang lain ‘musyahadah' kepada Allah. Dirinya seakan-akan tidak punya pilihan lagi dan tidak ada tempat kembali selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberi kekuatan karamah.

Sekian.
Semoga memberi manfaat kepada diri saya dan para pembaca.

Rujukan:

Sirrul Asrar, As-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, terjemahan K.H Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Ashhab., Thinker’s Library, 2008
Post a Comment