Friday, 26 August 2016

KEMBALINYA MANUSIA KE TEMPAT ASAL

Assalamu’alaikum wwt..

Manusia terdiri dari dua bahagian, iaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah bahagian manusia yang umum, sedangkan rohani adalah bahagian manusia yang khusus. Kembalinya bahagian manusia yang umum ke tempat asalnya disebut 'darajat' kerana mengamalkan ilmu Syariat, Tariqat dan Ma'rifat. Rasul bersabda; "Hikmah yang mencakup adalah mengenal Allah bila dilakukan tanpa riya' dan sum 'ah”

Darajat ada tiga tingkatan , iaitu:
1- Syurga di alam Mulki, iaitu Jannatul Ma 'wa
2- Syurga di alam Malakut , iaitu 'Jannatul Na 'im
3- Syurga di alam Jabarut , iaitu 'Jannatul Firdaus'.

Ini adalah kenikmatan jasmani. Jasmani tidak akan sampai kepada alamnya kecuali dengan tiga ilmu, iaitu Syariat, Tariqat dan Ma'rifat. Nabi bersabda: “Hikmah yang mencakupi adalah mengenal Allah dan mengamalkannya”

Oleh kerana itu Rasul berdoa: 'Ya Allah, tunjukilah kami bahawa yang henar adalah henar dan beri kemampuan mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami hahawa yang salah itu salah dan berikan kemampuan menjauhinya’

Sabda Nabi: 'Barangsiapa yang mengenal dirinya dan lawannya, bererti dia mengenal Tuhannya dan mengikutinya’

Kembali dan sampainya bahagian manusia yang khusus (ruhani) adalah Qurbah' dengan sebab mengamalkan ilmu Hakikat, yaitu Tauhid di alam Qurbah, iaitu alam Lahut. Pencapaian alam ini disaat  ia hidup di dunia, kerana sesuatu yang ia biasakan dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan bilamana tidur, hati akan menemukan peluang untuk kembali ke negeri asalnya secara menyeluruh atau sebahgian Firman Allah dalam surah Az-Zumar ay at 42: "Allah memegang jiwa (orang) ketika mati-nya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum man diwaktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan”

Oleh kerana itu Nabi bersabda: 'Tidurnya seorang Alim lebih besar pahalanya daripada orang bodoh ‘ iaitu orang yang telah hidup hatinya dengan cahaya Tauhid dan dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara.

Firman Allah dalam Hadits Qudsi;
"Manusia adalah rahsia-Ku dan Aku adalah rahsia manusia”

Allah berfirman dalam Hadits Qudsi;
"Ilmu batin adalah rahsia diantara rahsia-Ku. Aku jadikan di dalam hati hamha-hamba-Ku dan tidak ada yang menempatinya kecuali Aku”

Firman Allah;
"Aku ini berada pada sangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Bila dia mengingat-Ku pada hatinya, Aku pun mengingat-nya pada zat-Ku. Dan bila dia mengingat-Ku pada suatu kumpulan, maka Aku pun akan mengingati-nya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada-nya”

Yang dimaksud dengan Hadits ini adalah manusia pada wujud manusia, iaitu di alam ‘tafakur'.
Nabi s a w. bersabda: "Tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah setahun”

Sabda Nabi s a w.; "Tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 70 tahun, daripada ibadah seribu tahun”

Maksudnya ialah manusia yang berfikir dalam maslah-masalah ‘Furu’ (cabang), maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah setahun. Berfikir untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh  Allah dalam ibadah dan berfikir tentang aturan-aturan ibadah wajib,maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berfikir tentang ma'rifat kepada Allah, maka nilai tafakurnya daripada beribadah seribu tahun.

Sayyid Yahya bin Muadz Ar-Razi berkata: 'Seorang wali adalah wewangian Allah di bumi’. Orang-orang yang benar akan mencintainya. Wewangiannya akan sampai pada hatinya dan timbullah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya. Ibadahnya semakin meningkat sesuai dengan keadaannya masing-masing dan sesuai dengan kefanaannya, kerana bertambahnya qurbah tergantung pada bertambahnya fana. Seorang wali adalah seorang yang fana (melebur diri) dalam keadaannya dan yang lain ‘musyahadah' kepada Allah. Dirinya seakan-akan tidak punya pilihan lagi dan tidak ada tempat kembali selain Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberi kekuatan karamah.

Sekian.
Semoga memberi manfaat kepada diri saya dan para pembaca.

Rujukan:

Sirrul Asrar, As-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, terjemahan K.H Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Ashhab., Thinker’s Library, 2008

Thursday, 25 August 2016

MENCARI KESEMPURNAAN DIRI

Assalamu'alaikum wwt.


Dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini yang bersifat sementara, kita perlu mencari bekal untuk dibawa pulang ke negeri yang kekal abadi iaitu negeri akhirat. Justeru, kita mencari dan melengkapkan ilmu zahir (syariat) dan ilmu batin (ma'rifat) supaya kita kenal Diri dan kenal Allah. Tulisan ini adalah lanjutan daripada penceritaan tentang asal usul manusia yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk mencari jalan pulang. tulisan ini dirujuk daripada buku berjudul“Sirrul Asrar” karangan As-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani yang diterjemah oleh K.H. Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Semoga Allah merahmati mereka.

Dua Macam Ilmu

Ada dua macam ilmu yang diturunkan kepada kita , iaitu:
  • Ilmu zahir, yakni syariat.
  • Ilmu batin, yakni ma'rifat.


Syariat untuk jasad kita dan ma'rifat untuk batin. Kedua-duanya harus dipadu dan dari perpaduannya membuahkan hakikat, seperti halnya pohon dan daun yang menghasilkan buah Sebagai mana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20: "Dia membiarkun dua lautan mengatir yang keduanya kemudian bertemu, antara kcduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing”

Dengan ilmu zahir sahaja manusia tidak akan mencapai hakikat dan tidak akan sampai pada inti tujuan ibadah. Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan oleh perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah-Ku”

Yang dimaksudkan dengan ibadah disini ialah ma'rifat. Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadaNya tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Ma'rifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati dengan terus berupaya membersihkannya sehingga manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam dan tertutup di dalam rasa di lubuk hati Firman Allah dalam Hadits Qudsi:
"Aku adalah 'Kanzun Mahfiyyan' (yang terpendam dan tertutup). Aku ingin ditemukan dan dikenali. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenal-Ku”

Maka jelaslah bahawa tujuan pencipta manusia adalah agar manusia ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu ada dua macam, iaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Ma'rifat sifat adalah tugas jasad didunia dan akhirat (di alam Lahut, sejak manusia hidup di dunia), sebagaimana Firman Allah: "Kuperkuat manusia dengan ruh Al-Qudsi” (Surah Al-Baqarah ayat 87)

Seluruh manusia dalam dirinya mempunyai ruh Al-Qudsi. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat hanya dapat dicapai dengan perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin Rasul bersabda: "Ilmu itu ada dua macam. Pertama: Ilmu lisan, sebagai hujjah Allah dan hamhanya. Kedua: Ilmu batin yang hersumber di lubuk hati. Ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah”

Mula-mula manusia memerlukan ilmu syariat agar badannya mempunyai kegiatan dalam mencari ma'rifat pada ma'rifat sifat, iaitu darajat. Kemudian memginginkan ilmu batin agar ruhnya mempunyai kegiatan untuk mencapai ma'rifatnya pada ma'rifat zat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tariqat. Hal ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan keinginan nafsu walaupun terasa pahit dan melakukan kegiatan ruhaniyyah dengan tujuan mencapai ridha Allah serta bersih dari riya' (ingin dipuji orang lain) dan 'sum'ah' (mencari kemasyhuran). Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110: "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam berihadah kepada tuhannya”

Yang dimaksudkan dengan alam ma'rifat adalah alam lahut, iaitu negeri asal tempat diciptakannya ruh Al-Qudsi dalam wujud terbaik. Yang dimaksudkan ruh Al-Qudsi ialah hakikat manusia yang disimpan di lubuk hati; keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin dan mudawamah (mengamalkan dengan terus menerus) kalimat "La Ilaaha lilallah". Pertama dengan lidah fisiknya, kemudian bila hatinya sudah hidup beralih dengan lidah hatinya. Ahli Tasauf menamakan ruh Al-Qudsi dengan sebutan "Tiflul Ma'ani” (bayi ma'nawi) kerana ia dari ma'nawiyah qudsiyyah'.

Tiflul Ma’ani

Pemberian nama tiflu! ma'ani' didasarkan kepada;
  • la lahir dari hati, seperti lahirnya bayi dari rahim seorang ibu dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa.
  • Dalam mendidik anak-anak tentang ke-Islaman, ilmu yang didahulukan adalah ilmu ma'rifat. Begitu pula bagi bayi ma'nawi ini.
  • Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahiriyah Begitu pula bayi ma'nawi, ia bersih dari syirik (menyekutukan Allah) dan ‘gaflah' (lupa kepada A llah).
  • Perumpamaan bayi ma'nawi merupakan gambaran kesucian kerana anak-anak lebih banyak yang suci daripada yang lainnya Oleh kerana itu bayi ma'nawi terlihat dalam mimpi dengan rupa yang indah dan tampan.
  • Ahli syurga disifati dengan sifat anak-anak, sebagaimana firman Allah "Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap mudanya(Surah Waqi'ah 17). Firman Allah "Anak-anak muda melayani mereka, bagai mutiara yang terpendam” (Ath-Thur: 24 ).
  • Kerana bayi ma'nawi itu halus dan suci.
  • Penggunaan nama 'tiflul ma'ni’ adalah 'majazi 'ditinjau dari kaitannya dengan badan, ia berwujud seperti rupa manusia, juga kerana manisnya bukan kerana kecilnya: dan dilihat dari awal adanya. Ia adalah manusia hakiki kerana dialah yang berhubungan langsung dengan Allah, sedangkan badan dan ruh jasmani bukan mahramnya bagi Allah berdasarkan Hadits Nabi saw; 'Aku punya waktu khusus dengan Allah; malaikat terdekat, nabi dan rasul lidak akan dapat memilikinya' Yang dimaksudkan dengan malaikat terdekat dalam hadits tadi adalah ruh ruhani yang diciptakan di alam Jabarut, seperti halnya malaikat dapat masuk ke alam Lahut Sabda Nabi saw.: 'Allah memiliki syurga yang tanpa bidadari dan istana serta tanpa madu dan susu. Kenikmatan di syurga itu hanya satu, iaitu melihat zat Allah'. Hal ini dijelaskan dalam AJ-Quran: ' Wajah-wajah (orang-orang Mu mm) pada hari itu berseri-seri' (Al-Qtyamah :22). Juga dijelaskan dalam Hadits Nabi saw 'Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu, seperti kamu melihat sinar bulan purnama'. Bila malak jasmani, yakni segala sesuatu selain ruh Al-Qudsi masuk di alam Lahut, maka pasti akan terbakar.

Ulasan:

Tulisan yang tersebut di  atas tadi merupakan fahaman metafizika yang melampaui pemikiran zahir manusia. Untuk memahami maksud tersebut, memerlukan ilmu dan panduan daripada guru yang arifbillah (kenal Allah). 

Sekian, jumpa lagi.

Wednesday, 24 August 2016

MENGENANG KEMBALI ASAL USUL KITA (MANUSIA)

Assalamu’alaikum wwt.
Saudara pembaca yang dikasihi,

Kita lahir dan hidup di atas muka bumi ini sebenarnya telah melalui jalan yang panjang sebelumnya. Namun begitu, ramai yang tidak sedar termasuklah diri saya sendiri akan hal ini.  Kita sering dilekakan dengan kehidupan duniawi yang mempersonakan, lantas lupa akan asal-usul kita. Tulisan pada kali ini mengajak saudara pembaca sedar akan kedudukan kita dan kembali tunduk kepada Allah. Sebenarnya tulisan ini saya salin daripada sebuah buku bertajuk “Sirrul Asrar” karangan As-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani yang diterjemah oleh K.H. Zezen Zaenal Abidin Zayadi Bazul Asyhab. Semoga Allah merahmati mereka.

Awal Penciptaan Makhluk

Makhluk yang pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad saw. la diciptakan daripada cahaya  Jamal Allah Sebagaimana firman Allah didalam Hadis Qudsi: "Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya Zat-Ku"

Nabi s a w bersabda: "Yang pertama diciptakan oleh Allah lalah ruhku. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah lalah cahayaku. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah talah qalam. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah lalah akal".

Hakikat Muhammad disebut NUR kerana bersih dari segala kegelapan yang menghalangi untuk dekat kepada Allah sebagai mana firman Allah " Telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah". Hakikat Muhammad disebut juga AKAL, kerana ia yang menemukan segala sesuatu Hakikat Muhammad disebut QALAM, kerana ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu (seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam huruf pengetahuan yang tertulis). Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, sesuai dengan sabda Rasul s a w: "Aku dari Allah dan orang-orang mukmin dari aku”

Dan dari ruh Muhammad itulah, Allah menciptakan semua ruh di alam ‘Lahut' dalam bentuk yang terbaik yang hakiki Itulah nama seluruh manusia di alam Lahut. Alam Lahut adalah negeri asal bagi seluruh manusia setelah 4,000 tahun. Allah menciptakan Arasy dari cahaya zat Muhammad s a w ikhluk lains.a.w berasal dari zat Muhammad.

Selanjutnya ruh-ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk yang terendah, iaitu jasad, sebagaimana Firman Allah: "Kemudian Ku turunkan manusia ke tempat yang terendah".

Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam Lahut, maka diturunkan ke alam Jabarut dan dibalut dengan cahaya Jabarut. Sebagai pakaian antara dua haram lapis kedua ini disebut ruh 'Sultani’. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam Malakut dan dibalut dengan cahaya Malakut yang disebut ruh ‘Ruhani’. Kemudian diturunkan lagi ke alam Mulki dan dibalut dengan cahaya Mulki Lapis keempat ini disebut ruh ‘Jismani’.

Selanjutnya Allah menciptakan badan (jasad) dari Mulki (bumi) sebagaimana firman Allah:
"Dari bumi aku mencipta kamu. Kepada bumi aku mengembalikanmu. Dan dari bumi pulalah aku mengeluarkanmu”.

Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar memasuk ke dalam jasad dan ruh masuk ke dalam jasad, sebagai-mana firman Allah: "Ku tiupkan ruh dari-Ku ke dalam jasad".

Ketika ruh berada didalam jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam Lahut, iaitu hari perjanjian: "Alastu birabbikuml" (Bukankah aku ini tuhanmu?) Ruh menjawab "Benar, Engkau adalah Tuhan kami”.

Kerana ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam Lahut sebagai tempat awal. Dengan kasihnya Allah menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi sebagai peringatan tentang negeri asal bagi mereka, sesuai dengan firman Allah "Berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah", iaitu hari pertemuan antara Allah dengan seluruh arwah di alam Lahut. Lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi, dan kembali ke akhirat badannya di bumi, sedangkan ruh intinya berada di negeri asal kerana adanya peringatan ini. Sangat sedikit orang yang sedar dan kembali serta berkeinginan dan sampai ke alam asal.

Kerana sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad Rasulullah. Penutup penunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Ia ditulis untuk mengingatkan mereka yang lupa membuka hatinya. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai, serta bertemu dengan ‘Jamal Allah' yang azalli, sesuai dengan firman Allah; "Katakanlah: "Ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandanganyang jelas. Aku dan para pengikutku”

Nabi bersabda:"Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikut yang matia pun kamu akan mendapat petunjuk”.

Pada ayat tadi dijelaskan bahawa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah dengan pandangan yang jelas, yang didalam Al-Quran disebut 'basyirah. Basyirah adalah dari ruh asli vang terbuka pada mata hati bagi para aulia. Basyirah tidak akan terbuka hanya dengan ilmu zahir saja, tetapi untuk membukanya harus dengan ilmu Ladunni batin (ilmu yang langsung dari Allah). Sesuai dengan Firman Allah: "Kepada dia Ku berikan ilmu yang langsung dari Aku".

Untuk menghasilkan basyirah, manusia mengambilnya dari ahli basyirah dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid yang telah berkomunikasi dengan alam Lahut.

Bersambung..